Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2012 Ziekenhuizen Advies inzake de aanrekening van een nieuw uitbetalingsysteem PDF
2012 Région de Bruxelles-Capitale Projet Irisnet 3 PDF
2012 Etat fédéral omptabilisation de la commission de mise en place à charge du groupe Dexia dans le cadre de la convention de garantie conclue avec le Royaume de Belgique PDF
2012 Région wallonne Partenariat public-ménages/Ecopack PDF
2012 Federale overheid Aanrekeningtijdstip van een eenmalige taks op bepaalde aanvullende pensioenen PDF
2012 Etat fédéral Comptabilisation de la contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires PDF
2012 Federale overheid Regie der Gebouwen PDF
2012 Vlaamse Regering Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn - Project Livan I PDF
2012 Etat fédéral Contribution de responsabilisation individuelle prévue par le nouveau système de financement des pensions des administrations provinciales et locales PDF
2012 Federale overheid Bouw nieuwe gevangenis PDF
2012 Federale overheid Nieuwe berekeningswijze responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen - wijziging van de bijzondere wet van 5 mei 2003 PDF
2012 Société des Transports Intercommunaux Bruxellois (STIB) Avis préliminaire concernant la classification SEC 1995 du projet de partenariat public privé pour le dépôt "Marconi" PDF
2012 Federale overheid Herziening van het systeem van vooruitbetaling van de btw bij invoer PDF
2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Renovatie en onderhoud van de Leopold II-tunnel PDF
2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitzonderlijke lening aan het Woningfonds PDF
2012 Région de Bruxelles-capitale Bail emphytéotique relatif à l’aménagement d’un espace vert et récréatif sur la rive gauche du bassin Béco PDF